St. Bartholomeus Parochie Voorhout
Nieuwe pagina 1

Werkgroepen

Op deze pagina zijn alle werkgroepen te vinden die onze parochie draaiende houden.

Voor eventueel contact met een van onze werkgroepen kunt u terecht bij het parochiesecretariaat die u kan doorverwijzen naar desbetreffende contactpersoon.
 

Pastoraatgroep

 

Commissie Beheer

 

Commissie Pastoraal

 

Sector: Administratie
automatisering
ledenadministratie
secretariaat
kerkradio
kerkbijdragen
kerkhof (parochie)
Stichting Begraafplaats
Paveivo
archief

Sector: Beheerszaken
beheer De Roef

verhuur gebouwen
parochiegids
parochieblad/zevenblad
contactblad
schone kerk
schone Roef
versiering kerk
collectantengroep
activiteiten
kosters

Sector:  bouwkundige zaken
onderhoud gebouwen en terreinen
grond- en pachtzaken
inventaris bezittingen
kerkplein
monumentendag

Sector: Katechese
doop
Eerste Heilige Communie
vormsel
kinderwoorddienst
kindercrèche
overleg scholen
volwassenenkatechese
M25/jongerenpastoraat
huwelijksvoorbereiding
bibliotheek

Sector: Liturgie
gezinsmis
jongerenmis
liederen & liturgie
lectoren
misdienaars & acolieten
rozenkrans bidden
Avondwake
organisten en dirigenten
cantores
koren

Sector: Pastoraat & diaconie 
P.C.I.
diaconie
MOV
ziekenbezoek
stervensbegeleiding
Rafaëlgroep - nazorg na overlijden
dragers St. Barbara
bedevaarten
welkomstgroep
handreiking - bij verbroken relaties

Administratie

 

automatisering

De parochie heeft een geautomatiseerde administratie
voor wat betreft financien, kerkbijdragen, misintenties, begraafplaats, kerktelefoon.

                                           terug


ledenadministratie

Door het parochiesecretariaat wordt de ledenadministratie verricht
met behulp van een speciaal hiervoor ontwikkeld softwarepakket.
Via deelname aan een landelijk coordinatieproject
vindt een zo nauwkeurige mogelijke registratie van parochianen plaats.

            terug


secretariaat

De parochie beschikt over een secretariaat.
Enerzijds heeft het secretariaat een ondersteunde functie
naar het pastorale team, parochiebestuur en commissies.
En anderzijds kunnen parochianen hier terecht
voor vragen of informatie en voor het opgeven van misintenties.
De administratie van het parochiekerkhof en van de Stichting Begraafplaats
worden eveneens vanuit het parochiesecretariaat gevoerd.

Voor de contactgegevens kunt u terecht bij onze
contactpagina.

terug


kerkradio

Parochianen, die de vieringen in de kerk niet kunnen bijwonen,
hebben de mogelijkheid om via de "kerkradio" toch met de kerk verbonden te zijn.
Voor meer informatie over aansluiting en kosten kunt u contact opnemen met het secretariaat.

                                                                                                                                               terug


kerkbijdragen

In het kader van de "Actie Kerkbalans" wordt er jaarlijks een beroep gedaan op de parochianen
om een (geldelijke) kerkbijdragen te leveren.
Deze bijdragen zijn nodig om een verantwoord financieel beleid mogelijk te maken.
Met name het onderhoud van (kerk)gebouwen neemt hier een belangrijke plaats in.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   kerkhof (parochie)

De parochie beschikt over een eigen kerkhof, dat direct aan de kerk grenst.
Kenmerkend voor dit kerkhof zijn enerzijds de rechtopstaande grafzerken
en anderzijds de halfronde gedenkmuur waarbinnen de priestergraven zijn opgenomen.

                     terug


Stichting Begraafplaats

Aansluitend op het kerkhof van de parochie is de begraafplaats
van Stichting Begraafplaats Voorhout gelegen.
In het bestuur van deze stichting zitten vertegenwoordigers van
de Hervormd Gereformeerde kerk, de katholieke kerk en de gemeente Voorhout.

 terug


Paveivo

Een niet onbelangrijke peiler voor de financiele huishouding van de parochie is de Paveivo.
Voluit geschreven "Parochie Veiling Voorhout".
Deze veiling wordt altijd op de vrijdag voor de Moederdag georganiseerd.
Deze avond mag u niet missen.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


archief

De historie van de parochie wordt door deze werkgroep in kaart gebracht en vastgelegd.

       terug


Beheerszaken

 

beheer De Roef

Het gebruik en het beheer van "De Roef" wordt gecoördineerd door het secretariaat
De voorraad- en sleutelbeheer is eveneens een taak van het secretariaat.

   terug


verhuur gebouwen

Onder vastgestelde voorwaarden is het mogelijk de aan de parochie
toebehorende gebouwen te huren.
Dit geldt voor het kerkgebouw zelf, de dagkapel en de vergaderruimten.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


parochiegids

De parochiegids, hierin is informatie opgenomen over de parochie, bestuur,
commissies, werkgroepen, ect.
Eén keer per twee jaar wordt de parochiegids uitgegeven.

                     terug


parochieblad/zevenblad

Het parochieblad "Zevenblad" verschijnt 6 à 7 keer per jaar en bevat artikelen van de zeven parochiekernen van de parochie "St. Maarten".
Ook is er een digitale versie van dit zevenblad te vinden op onze site.

Algemeen nieuws kunt u sturen naar redactie@parochiesintmaarten.nl, lokaal nieuws naar redactie@rkvoorhout.nl.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


contactblad

Het contactblad wordt wekelijks gemaakt en vermeldt
o.a. de meest actuele zaken alsmede de misintenties.
Het contactblad kunt u nabij de uitgang van kerk vinden
of op onze website.
Klik hier voor het contactblad.

       terug


schone kerk

Om de week wordt het kerkgebouw - bij toerbeurt -
door diverse groepen vrouwen en mannen
op maandag of dinsdag schoongemaakt.
Eén keer per jaar vindt een gezamenlijke "grote schoonmaak" plaats.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


schone Roef

Twee keer per week wordt door een groep vrijwilligsters
"De Roef" schoongemaakt.
Eén keer per jaar vindt een gezamenlijke "grote schoonmaak" plaats.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


versiering kerk

Een groep dames uit onze parochie zorgt er voor dat het hoofdaltaar en Maria-altaar
steeds bij alle soorten vieringen zijn voorzien van een feestelijke en passende bloemversiering.

               terug


collectantengroep

Tijdens de weekenddiensten draagt een aantal personen
zorg voor het ophalen van de collectemandjes en
de verwerking van het opgehaalde geld.
Tijdens de H. Mis worden deze gaven geplaatst op het priesterkoor
als symbool van de bijdragen van de kerkgangers bij de offerdienst.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


activiteiten

Voor bepaalde activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Bartholomeusdag,
is een werkgroep ingesteld die zorg draagt voor de coordinatie en/of begeleiding.

                                terug


kosters

Een groep dames en heren verzorgt de volledige organisatie
vóór, tijdens en na de vieringen in zowel de weekeinde als doordeweeks

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


Bouwkundige zaken

 

onderhoud gebouwen/terreinen

De eigendommen van de parochie, zoals de kerk en overige gebouwen
alsmede de begraafplaats, vereisen een gedegen en verantwoord onderhoud.
Een werkgroep, bestaande uit ter zake kundige parochianen
heeft deze taak op zich genomen.

                         terug


grond- en pachtzaken

De verhuur/pacht van de aan de parochie toebehorende panden en grond
verloopt via deze werkgroep.

  terug


inventaris bezittingen

Het beheer, inventarisatie en registratie
van de aan de parochie toebehorende bezittingen ligt in handen van deze werkgroep.
De uitvoering van de archivering van de parochie
valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van deze werkgroep.

    terug


kerkplein

Het toezicht op de exploitatie en het beheer en onderhoud van het kerkplein,
evenals de Kerkweg, berust bij een speciaal daarvoor ingestelde werkgroep.

 terug


Monumentendag

Eén keer per jaar, de eerste zaterdag van september,
vindt er een landelijke Monumentendag plaats,
zo mogelijk en afhankelijk van verdere plaatselijke activiteiten
neemt de Bartholomeuskerk ook hieraan deel.

    terug


Pastoraatgroep

Was vroeger de pastoor of een pastoraal werk(st)er het aanspreekpunt van de parochie, tegenwoordig is er een groep parochianen, die deze centrumfunctie overneemt. Dat is de pastoraatgroep, die mag rekenen op begeleiding, inspiratie en toerusting door het pastoraal team.
De pastoraatgroep is het centrale aanspreekpunt in en voor de plaatselijke geloofsgemeenschap. Zij onderhoudt het contact met parochianen, de werkgroepen en het pastorale team. Op deze wijze blijft de pastoraatgroep goed op de hoogte van wat er leeft binnen de gemeenschap en de parochie.

De pastoraatgroep stemt, in overleg met andere betrokkenen in de parochie, de activiteiten in de plaatselijke geloofsgemeenschap op elkaar af.
Zij zijn daarnaast het aanspreekpunt voor het pastorale team, waarmee gesproken wordt op welke wijze het pastorale beleid in Voorhout vorm kan krijgen.

Artikel door de pastoraatgroep: De H. Bartholomeus, een bijzondere geloofsgemeenschap!

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


Katechese

 

doop

Indien ouders hun kind willen laten dopen kan men
dat via het secretariaat kenbaar maken.
Na ontvangst van de aanmelding volgt een thuisgesprek met een lid van de huisbezoekgroep.
Vervolgens worden de ouders voor een bijeenkomst in "De Roef" uitgenodigd,
alwaar dan een gesprek wordt gevoerd over de betekenis van het doopsel.
Eveneens worden dan de afspraken gemaakt voor een gezamenlijke doopviering.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


Eerste Heilige Communie

Wanneer kinderen uit de parochie in groep 4 van de basisschool zitten, of 8/9 jaar oud zijn,
worden zij samen met hun ouders uitgenodigd deel te nemen aan de viering van de Eerste Heilige Communie.
In samenwerking met de scholen worden de kinderen voorbereid op dit feestelijke gebeuren.
Tijdens de ouderavond in "De Roef" wordt het eigen geloof van de ouders ter sprake gebracht
en hulp geboden bij het begeleiden van hun kind.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


vormsel

Jongens en meisjes, die in groep 8 zitten van de basisschool of 11/12 jaar oud zijn,
ontvangen de uitnodiging om - samen met hun ouders - zich voor te bereiden
op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel.
Er is nauw overleg met de basisscholen van onze parochie die ook een deel
van de voorbereiding voor haar rekening nemen.
Ouders en kinderen worden door de school en de parochie uitgenodigd om
zich te bezinnen op de betekenis van dit sacrament.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


kinderwoorddienst

35 jaar lang hebben we in onze parochie een kinderwoorddienst gehouden. Veel vrijwilligers hebben zich hier wekelijks voor ingezet en zouden het nog graag jaren willen blijven doen, maar er zijn jammer genoeg niet voldoende kindertjes meer.
Vanaf 9 september 2013 zijn we er niet meer elke zondag, maar natuurlijk blijven we met Bartholomeuszondag, Allerzielen, Pasen, Pinksteren en misschien moeder- en vaderdag de kinderen welkom heten in een woorddienst. Wij zijn heel blij dat er wel regelmatig een gezinsmis is die speciaal voor de jonge gezinnen steeds een bron van inspiratie is.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


kindercrèche

Tijdens de eucharistieviering op zondag is er voor de allerkleinsten
in "De Roef" een crèche, die onder begeleiding van enkele
enthousiaste jongeren plaatsvindt.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                               

               terug
                                                          
                                                                                                   


overleg scholen

De katholieke scholen in onze parochie hebben regelmatig overleg
met de vertegenwoordigers van de werkgroepen
(kindernevendienst, gezinsviering, Eerste Heilige Communie en Vormsel)
over de mogelijkheden tot samenwerking.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


volwassenencatechese

Wanneer volwassenen zich willen bezinnen op bepaalde thema's van geloof en geloofsbeleving in deze tijd,
of wanneer zij zich bezig willen houden
met speciale Bijbelse onderwerpen of met de achtergronden
van de sacramenten, kunnen er gespreksavonden worden georganiseerd.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


M25/jongerenpastoraat

Wil jij iets voor een ander betekenen, leren organiseren, nieuwe mensen ontmoeten en met eigen ogen en oren beleven hoe mensen met een geheel andere achtergrond denken?
Wij hebben een jongerenproject M25 voor jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 tot en met 20 jaar die zich samen willen inzetten voor mensen die hulp behoeven.
In groepen gaan we op pad om gezellig iets te doen voor de minder bedeelden in onze samenleving.
Wil je meedoen of samen met je vrienden iets ondernemen, neem dan contact met ons op.

Op onze jongeren pagina vindt u meer informatie over M25

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


huwelijksvoorbereiding

Degenen, die kerkelijk willen trouwen wordt verzocht tijdig
-liefst minimaal een half jaar van te voren -
contact op te nemen met het secretariaat.
Hier is ook een map beschikbaar (met diskettes) met teksten voor de huwelijksdienst.
De huwelijksvoorbereiding omvat een of meer gesprekken met de pastoor
en een gespreksavond met andere toekomstige bruidsparen,
die wordt georganiseerd in samenwerking met de parochies
uit Sassenheim en Warmond.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


bibliotheek

De parochie beschikt over een bibliotheek, die toegankelijk is voor
alle geïnteresseerde parochianen.
Op werkdagen is de bibliotheek geopend van 09:00 uur tot 13:00 uur
en kan men daar terecht om een boek te lenen volgens de aangegeven regels.
De bibliotheek bevat kinderbijbels, kinderverhalen, Bijbels voor volwassenen
en boeken op het gebied van geloofsoriëntatie voor volwassenen.
Ook is er documentatie over rouwverwerking.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


Liturgie

 

gezinsmis

Deze groep stelt een viering samen waarin meer dan in andere vieringen
jonge kinderen en hun ouders aandacht krijgen.
Veelal verzorgt het kinderkoor de zang.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


jongerenmis

Als ondersteuning aan een viering in de kerk waarbij het jongerenkoor zingt
probeert de tekstgroep van het koor - in overleg met hun dirigent en de voorganger -
in liederen en teksten aansluiting te vinden bij jongeren.

   terug


liederen & liturgie

Deze groep, bestaande uit enkele mensen die een grote betrokkenheid hebben bij de liturgie
en bovendien over de nodige liturgische kennis beschikken,
verzorgt de voorbereiding van de liturgie voor de feestdagen.
Wanneer er vieringen zijn met volkszang doen zij een voorstel betreffende
de liederenkeus naar de betreffende voorganger.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


lectoren

Medegelovigen lezen tijdens de weekendvieringen voor uit de Schrift
en gaan voor in gebed bij de voorbeden.
Bovendien assisteren zij bij het uitreiken van de Heilige Communie.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


misdienaars & acolieten

Jongens en meisjes, die hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan,
verlenen als misdienaars en acolieten tijdens de vieringen assistentie
op het priesterkoor en zijn mede verantwoordelijk voor een verzorgd
verloop van de viering.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


rozenkrans bidden

In de maanden mei en oktober - vanouds de Mariamaanden - wordt op donderdagavond om 18:45 uur
in de dagkapel van "De Roef" de rozenkrans gebeden.
Een parochiaan gaat voor in gebed.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


Avondwake

Aan de vooravond van een uitvaart kan een Avondwake worden gehouden.
Parochianen gaan voor in deze viering, waarin nabestaanden van de overledene centraal staan.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


organisten en dirigenten

Elk koor beschikt over een eigen dirigent en zo mogelijk heeft
ook elk koor een organist / pianist er beschikking.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


cantores

Met zekere regelmaat zijn er vieringen met volkszang.
In deze vieringen is er een aantal mensen die als voorzanger functioneren.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


koren

Meer informatie over de koren van onze parochie vindt u op onze korenpagina.
Ook de mailadressen van de koren vind u hier.

                                                                                                                                                                                                                    

               terug
                                                          
                                                                                                   


Pastoraat en diaconie

 

P.C.I.

De Parochiele Charitas Instelling heeft tot doel om financiele hulp te bieden aan de medemens in nood,
vanouds een taak van de geloofsgemeenschap.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


diaconie

Vanuit de evangelische boodschap van gerechtigheid, vrede en heerlijkheid van de schepping,
proberen enkele parochianen eenieder bewust te maken van een gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor de medemens in nood.
Waar gesignaleerd wordt dat er geestelijke of materiele nood is,
wordt getracht daar niet "zomaar" aan voorbij te gaan.
De werkgroep vraagt de aandacht van onze geloofgemeenschap daarvoor

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


MOV

Samenlevingsvraagstukken van onze tijd in het bijzonder hier en in de wereld vragen onze aandacht.
Ons wordt gevraagd belangstelling en begrip te tonen voor de ontwikkelingslanden.
Ook is het onze taak hen een helpende hand te bieden.
Contacten met missionaire krachten uit onze parochie worden onderhouden
en zij mogen rekenen op onze financiële en materiele hulp.
De werkgroep zorgt er ook voor dat onze parochie deelneemt aan landelijke acties zoals Vastenactie, Miva, Memisa, enz.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


ziekenbezoek

In ziekte en lijden heeft elke mens behoefte aan steun en hulp.
Daarom wordt er vanuit de parochie een bezoek gebracht aan zieken thuis,
in ziekenhuizen en verzorging- of verpleeghuizen

 

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


stervensbegeleiding

Wanneer gelovige mensen ziek worden en voelen dat zij misschien binnen niet al te lange tijd zullen gaan sterven,
zoeken zij naar de nabijheid van mensen die met hen willen spreken over de dood, over God, over geloven.
In een dergelijke situatie kun je het niet alleen.
Leden van de ziekenbezoekgroep willen graag nabij zijn aan deze mensen.
Ook kunt u altijd een beroep doen op de pastor.
Voor een afspraak kunt u bellen met het secretariaat.

   terug


Rafaëlgroep - nazorg na overlijden

De Rafaëlgroep Voorhout richt haar aandacht op mensen uit Voorhout en omgeving, al of niet kerkelijk gebonden, die een naaste hebben verloren.
Wij willen proberen mensen na een ingrijpend verlies te steunen in een moeilijke periode.
Wij organiseren bijeenkomsten met lotgenoten waarbij U, onder het genot van een kopje koffie of thee, ervaringen kunt delen.
De bijeenkomsten zijn ongeveer 5x per jaar op woensdagmiddag in de Tuinzaal.
Onze ervaring bij ontmoetingen met rouwenden is dat herkenning, erkenning, respect en geduld vaak langer nodig zijn dan door veel mensen wordt gedacht.
Ieder die een verlies geleden heeft (kort of lang geleden) en daarover graag eens wil praten met iemand buiten de familie- of vriendenkring is van harte welkom bij onze bijeenkomsten.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


dragers St. Barbara

De dragervereniging St. Barbara bestaande uit een groep vrijwilligers, zorgt ervoor dat bij uitvaarten de overledene op gepaste wijze wordt begeleid vanuit de kerk naar zijn of haar laatste rustplaats.

terug


bedevaarten

Jaarlijks wordt -bij voldoende belangstelling - een aantal reizen georganiseerd
t.b.v. het bezoeken van bedevaartplaatsen.
Dit betreffen o.a. de bedevaarten van Beauraing, Banneux, Lourdes, Kevelaar en Wittem.
Ook wordt er jaarlijks (halfvasten) in Amsterdam een nachtelijke stille gebedstocht gehouden om de gedachte aan het Amsterdamse mirakel levendig te houden.
Informatie over de verschillende bedevaarten kunt u ook vinden op de site van het bisdom Rotterdam.

Voor meer informatie: Lourdesgroep        mail

               terug
                                                          
                                                                                                   


welkomstgroep

Om de parochie dichterbij de mensen te brengen zijn er parochianen die hun nieuwe medeparochianen welkom heten in onze geloofsgemeenschap. Er wordt informatie gegeven over de parochie en er worden contacten gelegd.

Voor meer informatie:mail                                                                                                                                                                

               terug
                                                          
                                                                                                   


handreiking - bij verbroken relaties

Als je (net) te horen hebt gekregen dat je partner van je wil scheiden, kan dat een enorme schok zijn. Je wereld stort in en al je zekerheden vallen weg op het moment dat je te horen krijgt dat je partner bij je weg wil gaan.
Maar je kunt ook zelf de beslissing nemen om te gaan scheiden. Of er samen achter komen dat het huwelijk niet meer werkt. De emoties kunnen er dan niet minder om zijn.
Het is enorm zwaar om zelf in een verliessituatie te zitten en daarnaast ook het verdriet en de ontreddering van de kind(eren) mee te maken. Een scheiding grijpt diep in het leven van kinderen in.
Ook wanneer (groot)ouders in het leven van hun kinderen een scheiding meemaken is dat een ingrijpende gebeurtenis. Behalve verdriet, heeft de echtscheiding vaak gevolgen voor het contact met de betreffende kinderen en kleinkinderen. Het vanzelfsprekende contact tussen grootouders en kleinkinderen kan verdwijnen.

Daarom hopen wij u tot steun te kunnen zijn.

Mocht u behoefte hebben om te reageren of stelt u een bezoek op prijs, bel dan met 0252-702287 of 06-51195653 of mail naar verbrokenrelaties@rkvoorhout.nl

               terug