St. Bartholomeus Parochie Voorhout
Nieuwe pagina 1

Maandgebeden

Gebed voor de maand september

God, U hebt gewild dat de kracht van het Evangelie als een gist de wereld doordringt.
Schenk uw hulp aan de gelovigen, die U geroepen hebt tot een leven in de wereld te midden van aardse beslommeringen en zorgen.
Laat hen, bezield met een christelijke geest en gesterkt door uw nabijheid, hun taak vervullen en in deze wereld blijde getuigen zijn van uw Evangelie.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

(extra uitleg bij het gebed: Schriftlezing Matteüs 5, 13-16
Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.)

Gebed voor de maand augustus

Vader van barmhartigheid, schenk ons levende, vurige en blije christelijke gemeenschappen waar het gemeenschapsleven opborrelt en waar jongeren aangemoedigd worden om zich aan U en aan de evangelisatie toe te wijden.
Ondersteun de gemeenschappen in hun taak om jongeren te helpen bij het onderscheiden van hun roeping opdat zij zich toewijden aan U en de medemens.
Geef onze gemeenschappen de wijsheid om tot het noodzakelijke onderscheidingsvermogen van roepingen te komen.
Dat doorheen alles de grootheid van uw barmhartige liefde schittert.
Dat gemeenschappen tot bloei komen door de Heilige Geest en bron worden van authentieke roepingen ten dienste van het godsvolk.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

(extra uitleg bij het gebed: Schriftlezing Handelingen van de Apostelen 4, 32-35
De menigte die het geloof had aangenomen, was een van hart en een van ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde; integendeel zij bezaten alles gemeenschappelijk. Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af van de verrijzenis van de Heer Jezus en rijke genade rustte op hen allen. Er was geen enkele noodlijdende onder hen, omdat allen die landerijen of huizen bezaten, deze verkochten en de opbrengst ervan meebrachten om aan de voeten van de apostelen neer te leggen. Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte.)

Gebed voor de maand juli

God, Herder en Leidsman van uw gelovigen, zie welwillend naar allen die U hebt aangesteld tot herders van uw Kerk.
Schenk hen de genade doorin woord en voorbeeld bij te dragen tot het heil van allen die zij leiden om eens, met de gemeenschap die aan hun zorgen is toevertrouwd, het eeuwig leven binnen te gaan.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

(extra uitleg bij het gebed: Schriftlezing 2 Timotheüs 1, 6-11
Vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden voor het Evangelie, door de kracht van God, die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije besluit van zijn genade. Van alle eeuwigheid ons verleend in Christus Jezus, is zijn genade nu openbaar geworden door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven deed aanlichten door het Evangelie. Van dit Evangelie ben ik aangesteld als heraut en apostel en leraar.)

Gebed voor de maand juni

God, die in uw wonderbaar raadsbesluit alles regelt, verhoor welwillend ons gebed voor het land waar wij wonen:
laat er altijd eensgezindheid en gerechtigheid heersen.
Laat hen die ons regeren overtuigd zijn van de rijkdom van het Evangelie en alle volgelingen van uw Zoon de ruimte geven om hun geloof in vrijheid en zonder belemmeringen te kunnen beleven.
Schenk hen uw wijsheid zodat er vrede en voorspoed zal zijn voor allen die hier wonen.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

(extra uitleg bij het gebed: Schriftlezing Handelingen 24, 10-21
In die tijd nam Paulus het woord en sprak tot Felix: “Wetend dat gij sinds vele jaren rechter zijt over dit volk, verdedig ik mijn zaak met goed vertrouwen. Gij kunt u ervan vergewissen, dat er niet meer dan twaalf dagen verlopen zijn sinds ik naar Jeruzalem opging om te aanbidden. Niemand zag mij in de tempel redetwisten of een volksoproer veroorzaken, evenmin in de synagoge of waar dan ook in de stad. Ook kunnen ze u geen enkel bewijs leveren van wat zij mij hier ten laste leggen. Wel wil ik u dit bekennen, dat ik de God van onze vaderen dien volgens de Weg die zij een sekte noemen, terwijl ik blijf geloven aan alles wat in de Weg en de Profeten geschreven staat. Op God heb ik mijn hoop gesteld, zoals ook zij die koesteren, dat er een opstanding zal zijn van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En daarom beijver ik mijzelf altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Zo ben ik na vele jaren teruggekomen om aalmoezen voor mijn volk te brengen of offers op te dragen. Enkele Joden uit Asia vonden mij na mijn reiniging hiermee bezig in de tempel zonder dat er sprake was van volksoploop of ongeregeldheden. Dezen moesten dus eigenlijk voor u staan en een aanklacht indienen, als ze iets tegen mij zouden hebben. Of laten anders deze mannen zelf hier zeggen welke misdaad ze hebben ontdekt toen ik voor het Sanhedrin stond, tenzij het gaat om dat ene woord dat ik uitriep toen ik in hun midden stond: Om de opstanding uit de doden sta ik heden voor u terecht.”)

Gebed voor de maand mei

Goede God,
U hebt uw Zoon als het ware licht in de wereld gezonden.
Stort de Heilige Geest uit om voortdurend het zaad van het Evangelie in de harten van de mensen te zaaien.
Geef dat velen in ons vaderland door het enthousiaste getuigenis van uw Kerk mogen komen tot de vreugde van het geloof.
Geef dat allen, door het doopsel herboren tot nieuw leven, deel uitmaken van uw ene volk.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

(extra uitleg bij het gebed: Schriftlezing Lucas 10, 1-9
Hierna wees de Heer twee en zeventig anderen aan en zond hen twee voor twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen, waarheen Hijzelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel; en groet niemand onderweg. Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis! Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voortgezet, geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij.”)

Gebed voor de maand april

Barmhartige God,
de gemeenschap van uw Kerk overstijgt grenzen, tijd en eeuwigheid.
In deze gemeenschap mogen we elkaar zusters en broeders noemen, en in elkaars gebed opgenomen worden.
Wij vragen U, dat onze geloofsgemeenschappen mogen groeien in biddende gemeenschappen die zich in verbondenheid richten tot U.
Geef ons priesters, diakens en religieuzen die ons voor mogen gaan in dat gemeenschappelijke gebed, op de voorspraak van onze Hemelse Moeder Maria, door Christus onze Heer.

(extra uitleg bij het gebed: Schriftlezing 1 Joh. 4, 7-11
Vrienden, laten wij elkander liefhebben want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is een kind van God, en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen. Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad, moeten ook wij elkander liefhebben.)

Gebed voor de maand maart

Barmhartige God,
in het samenleven van mensen treffen we op sommige momenten zoveel hardheid en onbarmhartigheid,
terwijl we zo graag rust en vrede tussen mensen onderling zouden willen creëren.
Wij bidden U: leer ons onze naasten – die ook Uw beeld in zich dragen – te verdragen en om te buigen tot mensen naar uw hart.
Schenk uw Kerk priesters, diakens en religieuzen die door hun voorbeeld meebouwen aan een oase van barmhartigheid in de samenleving.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer.

(extra uitleg bij het gebed: Schriftlezing Kol. 3, 12-17
Broeders en zusters, bekleedt u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, met tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld.
Verdraagt elkander en vergeeft elkander als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft zo moet ook gij vergeven. Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe zijt gij immers geroepen, als leden van één lichaam, en weest dankbaar. Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen. Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest.
En al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door Hem.)

Gebed voor de maand februari

Barmhartige God, uw Zoon Jezus Christus heeft ons zelf geleerd dat U ons vergeeft ‘zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’.
Wij vragen U: geef ons de moed en de durf om kwetsende woorden en daden van onze naaste te vergeven.
En wij bidden u om priesters, diakens en religieuzen die ons helpen op deze weg van vergeving om zo steeds meer de vrede in ons hart te bereiken.
Dit vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer.

(extra uitleg bij het gebed: Schriftlezing Matteüs 18, 21-35
In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: “Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?” Jezus antwoordde hem: “Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig maal zevenmaal. Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die tienduizend talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat om zo de schuld te vereffenen. Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: ‘Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.’ De heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem honderd denariën schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei: ‘Betaal wat je schuldig bent.’ De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: ‘Heb geduld met mij en ik zal u betalen.’ Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer de dienaar roepen en sprak: ‘Jij, lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad?’ En in toorn ontstoken, leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.”)

Gebed voor de maand januari

Barmhartige God, de oneindige belofte van uw schepping wordt soms overschaduwd door onheil en tegenslag.
Onrechtvaardigheid en oorlog, ziekte en dood, kunnen onze blik afwenden van uw glorievolle horizon.
Wees daarom een God-met-ons, trek met ons mee door oase en woestijn.
Laat uw genade voelbaar zijn in momenten van grote vreugde en diepe droefheid.
Als onenigheid en leed onze liefdevolle banden bedreigen, als onze verwachtingsvolle gedachten en dromen niet waar worden, herstel ons dan met nieuwe hoop.
Heer, roep mannen en vrouwen die oog hebben voor het verdriet en de twijfel in deze wereld, en die door levenskeuze en levenswijze teken proberen te zijn van het nieuwe Jeruzalem dat ons allen wacht.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer.

(extra uitleg bij het gebed: De bedroefden troosten, Schriftlezing Openbaring 21, 1-4
En ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: “Zie hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God met hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.”)